Microformat định dạng dữ liệu web

Chắc hẳn các webmaster đều biết đến công cụ Rich Snippets (http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?url=) dùng để kiểm tra nhanh hiển thị web lúc search trên google.

Microformat định dạng dữ liệu web

Phần Microformats ảnh hưởng tới phần trích xuất dữ liệu. Microformats dùng để nhúng dữ liệu  vào HTML/HTML5, và Atom / RSS / XHTML hay XML. Đôi lúc bạn nhận được cảnh báo lỗi do thiếu microdata hoặc microformats. Để khắc phục các cảnh báo trên Rich Snippets, chúng ta có chuẩn hCard là một định dạng mở đơn giản cho người dùng xuất ra các thông tin như : tên công ty, các tổ chức trên trang web,….

Bằng cách sử dụng một đại diện vCard (RFC2426) thuộc tính và giá trị trong HTML. hCard là một trong một số các tiêu chuẩn microformats mở phù hợp để nhúng dữ liệu. Ví dụ:

Cảnh báo về lỗi author. Missing required field “author”

Cách khắc phục lỗi trên là sử dụng đoạn HTML: <div class=”vcard”> <a href=”#” class=”url fn”>Uy Tran</a> </div>

Fix lỗi Missing required field “author”

Định nghĩa chung các thuộc tính bên trong class vcard:

 • fn – name, formatted/full. required
 • n – structured name, container for:
 • honorific-prefix – e.g. Ms., Mr., Dr.
 • given-name – given (often first) name
 • additional-name – other/middle name
 • family-name – family (often last) name
 • honorific-suffix – e.g. Ph.D., Esq.
 • nickname – nickname/alias
 • org – company/organization
 • photo – photo, icon, avatar
 • url – home page for this contact
 • email – email address
 • tel – telephone number
 • adr – structured address, container for:
 • street-address – street
 • locality – city or village
 • region – state or province
 • postal-code – postal code
 • country-name – country name
 • bday – birthday.
 • category – for tagging contacts
 • note – notes about the contact

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *